Case: Hiekanpää

Hiekanpään yläkoulun rakentamisen yhteydessä useilla eri foorumeilla on peräänkuulutettu faktoja asioiden etenemisestä ja asiaan liittyvien päätösten ajankohdista ja tekijöistä. Tähän on nyt koottu yhteenveto Hiekanpään yläkoulua ja elämänkaarikampusta koskevista Pieksämäen kaupunginhallituksen, -valtuuston ja koulutuslautakunnan päätöksistä.

Kyseiset päätökset laajempine esittelyteksteineen ja julkisine liitteineen löytyvät Pieksämäen kaupungin verkkosivuilta, josta voitte halutessanne hakea dokumentit käyttäen apuna toimielimen nimeä ja kokouspäivämäärää. Mukana on yläkoulupäätösten ohella myös yleisesti elämänkaarikampusta tai -kylää koskevia päätöksiä sekä päätöksiä hankkeista, jotka esittelytekstin perusteella liittyvät alueen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tämän yhteenvedon tarkoituksena on koota yhteen yläkouluhankkeeseen liittyvä päätökset ja kouluhankkeen vaiheet, koska näiden perään kysellään jatkuvasti sosiaalisen median keskusteluissa ja päätöksistä, niiden tekijöistä, rahasummista ja ajankohdista liikkuu toinen toistaan erikoisempia huhuja ja väitteitä. Nämä tiedot on siis poimittu huoltoasemabaarien sijaan suoraan Pieksämäen kaupungin verkkosivuilta ja niiden voi siis kaikin mokomin olettaa olevan paikkaansa pitäviä.

Jos havaitset, että listasta on jäänyt joku vaihe tai päätös puuttumaan ja se kaupungin nettisivuilta löytyy, niin lisäyksiä ja korjauksia otetaan ilomielin vastaan. Huomatkaa se, että tässä listassa ei ole mukana viranhaltijoiden tekemiä sopimuksia tai muitakaan salassapidettäviä tai ei-julkisia asiakirjoja, jotka eivät ole saatavissa kaupungin julkisilta verkkosivuilta.

Huom! Talousarvioiden ja -suunnitelmien määrärahaesitykset eivät vielä tarkoita, että kyseinen raha olisi lopulta myös käytetty. Samoin tehdyt hankehakemukset eivät vielä tarkoita, että kyseinen hanke olisi toteutunut haetussa laajuudessa.

2009

 • 25.11.2009 Koulutuslautakunnan Lyyra Plus Oy:lla teettämä palvelurakenneselvitys julkistettiin. Palvelurakenneselvityksessä tarjottiin kolmea vaihtoehtoista mallia palvelurakenteeksi: 1) yhtenäiskoulumalli, jossa Jäppilän, Virtasalmen, Naarajärven, Harjun ja Kontipuiston alueet. Siilin yläkoulu liitettäisiin Maaselän alakouluun yhtenäiskouluksi ja Meriluodon yläkoulu liitettäisiin mahdollisesti lukioon. 2) Kehittämismalli, jossa alakoulut Jäppilässä, Virtasalmella sekä Maaselän alakoulu Naarajärvellä ja Kontiopuisto-Tahiniemi-Harju alakoulu kantakaupungissa. Yksi Meriluodon yläkoulu. 3) Palvelurakennemalli, jossa Jäppilän, Virtasalmen, Vehmaskylän, Nenonpellon, Kontiopuiston ja Harjun alakoulut, Naarajärven yhtenäiskoulu ja Meriluodon yläkoulu. Koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus nimeää laajapohjaisen työryhmän, jossa on edustajia kaikista valtuustossa toimivista ryhmistä ja että tämän työryhmän esitysten pohjalta valtuusto päättää Pieksämäen varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tulevista ratkaisuista vuosille 2010-2020.

2010

 • 12.1.2010 Kaupunginhallitus nimesi työryhmän palvelurakenneselvitystyötä varten. Työryhmän sihteerinä toimii sivistysjohtaja Kari Koistinen. Työryhmä oikeutettiin ja velvoittiin kuulemaan asiantuntijoita ottaen huomioon asiakkuus- ja asiantuntijanäkökulmat. Työryhmän tulee tuoda palvelurakenneselvitystyön tulokset käsiteltäväksi alustavasti 18.5.2010 valtuustoseminaariin sekä lopullinen esitys 31.8.2010 mennessä. Työryhmään nimettiin Jorma Juusonen, Johanna Lehvonen, Alpo Salo, Annika Tarkiainen, Marja-Liisa Kähkönen, Mikko Laakso ja Marjatta Paltto. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää muita valtuustoryhmiä nimeämään työryhmään yhden edustajan per ryhmä sekä työntekijäjärjestöjä nimeämään yksi yhteinen edustaja. Muut ryhmään nimetyt olivat työntekijöiden edustajana Heikki Aspegrén, valtuustoryhmien edustajina Ville Vehviläinen, Satu Karjalainen, Seppo Lappalainen sekä nuorisovaltuusto PISTOn edustajana Veera Virtanen.
 • 12.10.2010 Koulutuslautakunta perehtyi kokouksessaan palvelurakennetyöryhmän esitykseen varsinainen päätöksenteko loppuraportin pohjalta tapahtuisi koulutuslautakunnan 2.11.2010 pidettävässä kokouksessa. Selvitystyön aikana 18 kertaa kokoontunut palvelurakennetyöryhmä esitti loppuraportissaan seuraavaa: ”Hiekanpään alueesta kehitetään palveluiltaan monipuolinen ja houkutteleva kaikenikäisiä kaupunkilaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia palveleva kohde, joka tarjoaa laajasti hyvinvointi-, kulttuuri-, asumis- ja liikunta- sekä luontopalveluja. Alue käsittää Pieksäjärven ranta-alueen Hotelli Savonsolmun ja kaupungintalon kohdalta aina Koulutuskeskus Agricolalle ja Diakonia-ammattikorkeakoululle saakka. Lisäksi alueeseen kuuluvat Kirkonmäki, lähiympäristön liikunta- ja virkistysalueet, Pieksäjärven järvialue sekä Anolaan rakentuva vapaa-ajan asumisen alue.” Lisäksi yläkoulusta todettiin seuraavaa: ”Hiekanpään alueelle rakentuvaan uuteen Elinkaarikeskukseen sijoittuvat Kalevalan päiväkoti sekä uusi yläkoulu, johon oppilaat tulevat nykyisistä Harjun, Kontiopuiston-Tahiniemen, Jäppilän, Peiposjärven, Vehmaskylän, Virtasalmen-Montolan koulujen oppilaaksiottoalueilta. Nykyinen Meriluodon koulu sijoittuu lähes kokonaisuudessaan Kirkkopalvelujen omistamien koulurakennusten tiloihin, jotka muokataan Meriluodon yläkoulun tarpeisiin. Tämän lisäksi rakennetaan viereiselle kaupungin tontille pienehkö erillinen uudisrakennus, johon sijoitetaan mm. teknisen työn tilat. Koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu, joka tekee yhteistyötä Agricola Koulutuskeskuksen kanssa. Alueen kehittämiseen osallistuvat myös alueen muut toimijat mm. Bovallius säätiö, joka omistaa ja kehittää kaupungin entistä lukiorakennusta.” Naarajärven taajaman osalta loppuraportissa esitetään seuraavaa: ”Naarajärvelle sijoitetaan nykyisestä Maaselän koulusta ja sen yhteyteen rakennettavasta uudesta liikuntasalista ja tarvittavista opetustiloista muodostuva noin 350 oppilaan yhtenäiskoulu, johon oppilaat tulevat nykyisten Maaselän ja mahdollisesti Nenonpellon oppilaaksiottoalueilta. Tyhjiksi jääville koulurakennuksille haetaan aktiivisesti uutta käyttötarkoitusta.
 • 2.11.2010 Koulutuslautakunta otti käsittelyyn palvelurakennetyöryhmän loppuraportissa esille tulleet ratkaisut. Samalla todettiin, että loppuraporttia on täydennetty koulutuslautakunnan 12.10.2010 kokouksen jälkeen siinä esitetyin huomioin. Sivistysjohtajan päätösesityksen mukaan kantakaupungin yläkoulu sijoittuisi tulevaisuudessa osittain Kirkkopalvelujen omistamaan B-rakennukseen Hiekanpään kampusalueella. Kaupunki vuokraisi tarvittavat opetustilat pitkällä vuokrasopimuksella Kirkkopalvelut ry:ltä ja rakentaisi loput tarvittavat tilat kaupungin omistamalle tontille, mutta niin että tilojen yhteiskäyttö ja yhteistyö Agricola-koulutuskeskuksen kanssa olisi mahdollista. Kokonaistilantarve opetus- ja muiden tilojen osalta vastaisi 400 oppilaan koulun tilan tarvetta. Kaupungin omaan investointiin haettaisiin valtionosuutta vuodelle 2014. Valtionosuus olisi 50 % hyväksytystä kustannusarviosta. Hiekanpään yläkoulun lisäksi Naarajärvelle sijoittuisi ja rakennettaisiin nykyisestä Maaselän alakoulusta yksi yhteinen, vuosiluokat 1-9 käsittävä 350 oppilaan yhtenäiskoulu. Investointi toteutettaisiin niin, että Maaselän koulun lisäksi rakennettaisiin tarvittava määrä opetustiloja sekä uusi liikuntasali. Toiminnallisesti kokonaisuuteen voitaisiin yhdistää myös nykyiset alueen nuorisotilat. Myös tähän investointiin haettaisiin valtionosuutta vuodelle 2015. Valtionosuus olisi 50 % hyväksytystä kustannusarviosta. Vilkkaan keskustelun päätteeksi koulutuslautakunta päätti sivistysjohtaja Kari Koistisen ehdotuksesta jättää asian kuitenkin pöydälle ja pyytää kaupungin tilapalvelua teettämään ulkopuolisen tahon toimesta Meriluodon koulun täydellisen kuntoarvion sekä pyytämään ulkopuolisen lausunnon ja luotettavan kustannusarvion viranomaismääräykset ja nykynormit täyttävistä peruskorjauskustannuksista Meriluodon kiinteistöön sekä kiinteistön soveltuvuudesta koulukäyttöön.
 • 7.12.2010 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle 100.000 euron suunnittelumäärärahaa vuoden 2012 taloussuunnitelmaan Hiekanpään koulun suunnittelun käynnistämiseksi. Esityksen valmistelijana apulaiskaupunginjohtaja Juha Nousiainen.
 • 14.12.2010 Kaupunginvaltuusto päätti sisällyttää vuoden 2012 taloussuunnitelmaan 100.000 euron suunnittelumäärärahan Hiekanpään koulun suunnittelun käynnistämiseen. Talousarvioon vuodelle 2011 kouluhankkeelle ei vielä varattu rahaa.

2011

 • 30.3.2011 Koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi arkkitehtitoimisto Eduarch Oy:n ja Vahanen Tampere Oy:n yhteistyössä laatimat tilantarpeen ja peruskorjaustarpeen tutkimukset koskien Meriluodon koulun saneerausta. Yhtiöt esittivät Meriluodon koululle kaksi vaihtoehtoista mallia: Vaihtoehto A, 500 oppilasta, koko hanke noin 8120 brm2, josta laajennus noin 1160 brm2 kustannusarvio noin 11,1 miljoonaa euroa sekä vaihtoehto B, 400-450 oppilasta, koko hanke noin 7800 brm2, josta laajennus noin 840 brm2, kustannusarvio noin 10,4 miljoonaa euroa. Kustannusarvioihin sisältyivät rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS-työt, hissit 2 kpl sekä kiintokalusteet ja -varusteet. Koulutuslautakunta päätti, että kouluinvestointien valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa ja lautakunnalla tulee olla mahdollisuus perehtyä kaupungin kehitysnäkymiin sekä kokonaisvaltaisesti tulevaan investointiohjelmaan ennen esityksen tekemistä. Lautakunta linjasi, että päätökset palvelurakenteesta tulee kuitenkin tehdä syksyn 2011 aikana.
 • 18.4.2011 Koulutuslautakunnan palvelurakennetyöryhmän selvitys sekä selvitykset Meriluodon kiinteistöstä esitettiin Poleenissa laajalle päättäjäjoukolle. Mukana olivat kaupunginhallitus, koulutuslautakunta sekä palvelurakennetyöryhmä. Yhteiskokouksen linjaus oli, että koulutuslautakunnassa palvelurakenne-esitystä valmisteltaisiin yhden yläkoulun mallin pohjalta. (Huom! Tästä yhteiskokouksesta ei ole pöytäkirjaa tai muistiota saatavilla kaupungin nettisivuilla. Muistio mainitaan koulutuslautakunnan 20.6.2011 kokouksen pykälän §69 liitteenä 10., mutta ko. liite on jäänyt puuttumaan. Oheinen selostus kokouksesta käy ilmi sivistysjohtajan laatimasta vastauksesta Paavo Korhosen 30.9.2014 tekemään valtuustoaloitteeseen, joka on kaupunginvaltuuston kokouksen 14.4.2015 liitteenä)
 • 27.5. 2011 Kaupungin ja sivistystoimen virkamiesjohto sekä koulujen
  virkarehtorit kokoontuivat käsittelemään koulutoimen nykytilaa ja
  tulevaisuutta ja laativat oman esityksensä opetuspalvelujen
  järjestämiseksi. (Huom! Tilaisuuden muistiota ei ole saatavilla kaupungin nettisivuilla. Muistio mainitaan koulutuslautakunnan 20.6.2011 kokouksen pykälän §69 liitteenä 11., mutta ko. liite on jäänyt puuttumaan.)
 • 8.6.2011 Koulutuslautakunta järjesti strategiaseminaarin palvelurakenne-esityksen työstämiseksi. (Huom! Seminaarin muistiota ei ole saatavilla kaupungin nettisivuilla. Muistio mainitaan koulutuslautakunnan 20.6.2011 kokouksen pykälän §69 liitteenä 12., mutta ko. liite on jäänyt puuttumaan.)
 • 20.6.2011 Koulutuslautakunta päätti, että Pieksämäellä toimii jatkossa yksi yläkouluopetusta antava koulu, joka sijoittuu Hiekanpäähän. Yksi uusi yhteinen yläkoulu muodostetaan yhdistämällä nykyinen Siilin koulu ja Meriluodon koulu. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunki rakentaisi Hiekanpäähän uuden yläkoulun käyttöön uudentyyppisen oppimisympäristön ”sydämen”. Ensimmäisen vaiheen laajuus selviää ja päätetään, kun on selvillä, kuinka paljon opetustiloja on saatavissa ja vuokrattavissa Kirkkopalveluilta Hiekanpäässä jo olevista rakennuksista. Lautakunta päätti, että uusi yläkoulu aloittaa Hiekanpäässä lukuvuoden 2014-2015 alusta. Aikataulun päätettiin kuitenkin olevan riippuvainen kohteeseen alustavasti myönnetystä valtionavusta.
 • 7.12.2011 Kaupuginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle osana vuoden 2012 talousarvio- ja vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelmaehdotuksia, että Siilin ja Meriluodon koulut yhdistettäisiin yhdeksi uudeksi yläkouluksi ja Hiekanpään alueelle muodostettaisiin noin 500 oppilaan yläkoulu. Lisäksi esitettiin, että pääosa koulun tarvitsemista tiloista vuokrattaisiin Kirkkopalvelut ry:ltä. Lisäksi kaupunki varautuisi rakentamaan Hiekanpäähän 1000-1500 m² suuruisen tilan yläkoulun käyttöön. Mikäli kaupunki ei kuitenkaan pääsisi Kirkkopalveluiden kanssa itseään tyydyttävään koulutilojen vuokrasopimusratkaisuun varautuisi kaupunki myös sellaiseen vaihtoehtoon, että Hiekanpäähän voitaisiin rakentaa
  kaikki yläkoulun tarvitsemat tilat. Talousarvioon 2012 ei esitetty määrärahaa yläkoulun suunnittelulle, mutta  200.000 euron suunnittelumääräraha sisältyisi vuoden 2013 taloussuunnitelmaan ja 2.500.000 investointimääräraha vuoden 2014 taloussuunnitelmaan. Uuden yläkouluratkaisun aikataulu olisi riippuvainen mahdollisesta valtionosuudesta sekä kaupungin investointiohjelman toteutumisesta, mutta ratkaisu toteutettaisiin siten, että yläkoulu voisi aloittaa toimintansa Hiekanpään alueella viimeistään vuonna 2015.
 • 13.12.2011 Kaupunginvaltuusto päätti valtuutettu Anja Mannisen ja Keskustan esityksestä palauttaa perusopetuksen kouluverkkoa käsittelevän osan talousarvioehdotuksesta kaupunginhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi, koska yt-lakia ei ole asian valmistelussa kaikin tavoin noudatettu (Huom! Tässä oli kyse alakoulujen lakkautuksista, ei niinkään yläkouluratkaisusta).

2012

 • 7.2.2012 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle talousarvioehdotuksen perusopetusta käsittelevän osan hyväksyttäväksi yläkoulun osalta muuttumattomana eli esitys on tältä osin sama kuin jo aiemmin 7.12.2011 tehty esitys.
 • 14.2.2012 Kaupunginvaltuusto päätti, että Siilin ja Meriluodon koulut yhdistetään yhdeksi uudeksi yläkouluksi, joka sijoittuu Hiekanpään alueelle. Lisäksi päätettiin, että pääosa koulun tarvitsemista tiloista vuokrataan Kirkkopalvelut ry:ltä ja kaupunki varautuu ensisijaiseti rakentamaan Hiekanpäähän 1000-1500 m² suuruisen tilan yläkoulun käyttöön. Päätökseen jätettiin varaus, jonka mukaan Hiekanpäähän voitaisiin rakentaa myös kaikki yläkoulun tarvitsemat tilat mikäli kaupunki ei pääsisi Kirkkopalveluiden kanssa itseään tyydyttävään koulutilojen vuokrasopimusratkaisuun. Talousarvioon 2012 ei sisällytetty määrärahaa yläkoulun suunnittelulle, mutta sen sijaan 200.000 euron suunnittelumääräraha sisältyi vuoden 2013 taloussuunnitelmaan ja 2.500.000 investointimääräraha vuoden 2014 taloussuunnitelmaan. Uuden yläkouluratkaisun aikataulu sidottiin mahdolliseen valtionosuuteen sekä kaupungin investointiohjelman toteutumiseen, mutta valtuuston päätöksellä yläkouluratkaisu toteutettaisiin siten, että yläkoulu voisi aloittaa toimintansa Hiekanpään alueella viimeistään vuonna 2015.  Valtuutetut Pentti Skön ja Martta Kantele tekivät esityksen yläkouluratkaisun palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, mutta se ei saanut äänestyksessä riittävää kannatusta.
 • 13.3.2012 Kaupunginhallitus päätti olla vahvistamatta kaupunginvaltuuston 14.2.1012 tekemää päätöstä, koska valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjassa olisi pitänyt todeta valtuuston puheenjohtajan julistaneen kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen myös niiltä osin, mikä ei koskenut erikseen mainittujen koulujen lakkauttamista. Tältä osin valtuuston päätös on pöytäkirjan mukaan tulkinnanvarainen ja kaupunginhallitus päätti saattaa asian uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Samalla kaupunginhallitus pyysi valtuustoa tarkentamaan päätöstään.
 • 20.3.2012 Kaupunginvaltuusto käsitteli edellämainitun asian uudelleen, Käsittelyn yhteydessä yläkouluratkaisusta tehtiin vielä Risto Ockenströmin toimesta Pentti Skönin ja Ritva Sormusen kannattamana muutosesitys, jonka mukaan yhdistetty yläkoulu jatkaisi kahdessa toimipisteessä ja yläkoulujen uusien toimitilojen tarpeen selvittämiseksi valtuusto edellyttäisi, että koulutuslautakunta esittäisi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman käsittelyyn liittyen sekä nykyisten koulujen saneerausten että uusien toimitilavaihtoehtojen toteuttamistavat, mitoitukset, kustannusarviot, rahoitusmahdollisuudet, erityisesti valtion rahoituksen saannin, ja realistiset toteuttamisaikataulut. Ockenströmin esitys hylättiin äänestyksen jälkeen ja aiemman esityksen mukainen päätös tuli vahvistetuksi.
 • 13.6.2012 Valtuutettu Alpo Salo ja 27 muuta valtuutettua tekivät aloitteen yläkoulujen yhdistämisestä yhteen toimipisteeseen (Meriluodon koulu) lukuvuoden 2013-2014 alusta.
 • 18.6.2012 Koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen Hiekanpään kampusalueesta ja siihen liittyen yläkoulujen yhdistämisen valmistelusta sekä kaupunginvaltuustossa 13.6.2012 tehdystä yläkoulujen yhdistämistä koskevasta aloitteesta. Koulutuslautakunta päätti käsittellä yläkoulujen yhdistämistä ja Hiekanpään elinkaarikeskuksen kehittämistä elo-syyskuun vaihteessa kahden lautakunnan, vapaa-aika ja koulutuslautakunnan kehittämisseminaarin yhteydessä. Selvitys Hiekanpään kampusalueesta kuului seuraavasti: ”Kaupunginvaltuusto on päättänyt yläkoulujen yhdistämisestä ja uuden yläkoulun sijoittamisesta Hiekanpäähän. Sivistystoimi on valmistellut Hiekanpään kampusalueen kehittämistä ja rakentamista merkittävänä ratkaisuna ja investointina, jolla onnistuessaan on erittäin merkittävä rooli koko kaupungin elinvoimaisuuden lisäämisessä. Liitteenä 1 on yhteenveto Hiekanpään kampuksen kehittämisen lähtökohdista ja tavoitteista (Huom! Mainittu liite ei ole julkisesti saatavissa). Sivistystoimi on käynyt tiiviitä neuvotteluja Kirkkopalvelut ry:n kanssa yläkoulukäyttöön tarkoitettujen tilojen vuokraamisesta. Kirkkopalvelut ry antaa lopullisen esityksensä elokuussa 2012. Mikäli Pieksämäen kaupunki ja Kirkkopalvelut ry pääsevät molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun vuokrasopimuksen solmimisesta, ensisijainen vaihtoehto on, että molemmat yläkoulut muuttavat Hiekanpäähän 1.8.2014. Myös elokuu 2013 on siirtymiseen mahdollista, mutta yläkoulujen yhdistymisen kannalta vuosi lisää aikaa valmistelulle olisi hyvä asia. Ratkaisuun ja aikatauluun vaikuttaa valtionosuuden varmistuminen. Mikäli valtionosuus on mahdollista käytettävien valtion määrärahojen suhteen, kannattaa investointien aikataulu sovittaa opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten kanssa. Jos Hiekanpäässä ei ole mahdollista edetä Kirkkopalvelut ry:n kanssa, niin myös kaikki muut vaihtoehdot tulee selvittää mukaan lukien Meriluodon koulun nykyisten koulutilojen hyödyntäminen yläkoulujen yhdistämisessä ns. välivuosien aikana, ennen kuin lopullinen rakentamisratkaisu saadaan toteutettua.”
 • 20.9.2012 Koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Hiekanpään elämänkaarikampushankkeelle haetaan projekti-/hankepäällikköä ja palkkaamisen ehtona on, että maakuntaliitto antaa myönteisen rahoituspäätöksen hankkeelle. Lisäksi esitettiin, että elämänkaarikampusta johtamaan nimettäisiin johtoryhmä, jonka valmistelua suorittaisivat kaupunginjohtajat ja sivistysjohtaja. Lisäksi esitettiin, että johtoryhmän kokoonpanoa ja jatkotyötä arvioisi kunnallisvaalien 2012 jälkeen valittava uusi kaupunginhallitus. Esittelytekstin yhteydessä kerrottin, että sivistystoimessa on vuoden 2012 keväästä alkaen valmisteltu Hiekanpään elämänkaarikampuksen toteuttamiseen liittyvää hanketta. Hanketta koskeviin keskusteluihin ovat osallistuneet Kirkkopalvelujen , Koulutuskeskus Agricolan, Bovallius-säätiön ja Etelä-Savon Koulutus Oy:n edustajat. Esittelyssä kerrotaan, myös, että hankkeesta on jo jätetty hankehakemus Etelä-Savon Maakuntaliittoon. Liitteenä olevassa hankeesittelyssä ei otettu kantaa yläkoulurakentamiseen, mutta kuvattiin yläkoulu ja lukio toiminnallisena osana elämänkaarikampusta.
 • 16.10.2012. Kaupunginhallitus hyväksyi Hiekanpään elämänkaarihankkeen hankeselvityksen ja päätti myöntää kuntarahaosuutta hankkeelle yhteensä 43.953 euroa vuosille 2012 ja 2013. Hankkeen kokonaiskustannus on 146.512 euroa, josta 102.559 euroa on suunnitelman mukaisesti EAKR:n ja valtion maksuosuutta. Samalla hyväksytään myös koulutuslautakunnan 20.9.2012 tekemä esitys ja päättää samalla siirtää elämänkaarikampushankkeen johtoryhmän valinnan vuoden 2013 puolelle.
 • 29.10.2012 Koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että yhteinen Hiekanpään yläkoulu aloittaisi 1.8.2013 alkaen Hiekanpäässä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen mukaisesti. Vuoden 2013 talousarviossa oli esitetty yläkoulujen yhdistämistä Hiekanpäähän 1.8.2013 alkaen. Hiekanpään toimipisteeseen siirtyisi ensimmäisessä vaiheessa noin 180-200 oppilasta ja loput viimeistään 2014-2015. Esityksen valmistelija sivistysjohtaja Kari Koistinen.
 • 4.12.2012 Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle osana vuoden 2013 talousarviota ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaa, että Siilin ja Meriluodon yläkoulut yhdistyisivät hallinnollisesti yhdeksi yläkouluksi 1.8.2013 alkaen. Yhdistyvä yläkoulu toimisi siirtymävaiheessa kahdessa eri toimipisteessä Hiekanpäässä ja Keskuskadulla (Meriluodon koulu). Pääkouluna tulisi toimimaan se osa, joka siirtyy Hiekanpäähän Kirkkopalvelut ry:n tiloihin ja oppilasmäärältään suurempi osa jää Meriluodon nykyiseen kiinteistöön kunnes Hiekanpäähän rakennettava lisärakennus valmistuisi. Lisärakennuksen suunnitteluraha 200.000 euroa sisällytettiin vuoden 2013 talousarvioon ja investointiraha 2.500.000 euroa oli varattu taloussuunnitelmakaudelle 2014-2015. Hiekanpään yläkouluinvestoinnin kustannusarvioksi päätettiin yhteensä 2.700.000 euroa. Esityksen valmistelijana apulaiskaupunginjohtaja Juha Nousiainen.
 • 11.12.2012 Kaupunginvaltuusto päätti varata vuoden 2013 talousarvioon 200.000 euron suunnittelumäärärahan Hiekanpään yläkoulun lisärakennuksen suunnitteluun kaupuginhallituksen esityksen mukaisesti ja sisällytti vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmiin yhteensä 2.500.000 euron määrärahat yläkoulun lisärakennuksen rakentamista varten.

2013

 • 5.2.2013 Kaupunginhallitus päätti hakea maakuntaliitolta jatkoaikaa Hiekanpään elämänkaarihankkeelle ajalle 1.9.2013-31.12.2013. Lisäksi hankkeen ohjausryhmään nimettiin kaupunginhallituksen edustajaksi Mikko Laakso ja kutsua kaikkien valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien edustajat sekä perusturva-, koulutus- ja teknisen lautakunnan puheenjohtajat mukaan ohjausryhmään. Lisäksi päätettiin, että Hiekanpään elämänkaarihankkeessa otetaan huomioon vaihtoehtona lukion ja ammattikoulutuksen jatkaminen nykyisissä toimitiloissa ja että elämänkaarihankkeessa arvioidaan myös investointien ja toiminnallisten uudistusten taloudelliset toteuttamisedelltykset. Esityksen valmistelijat sivistysjohtaja Kari Koistinen ja nuorisosihteeri Seija Laitinen.
 • 5.3.2013 Valtuutettu Paavo Korhonen ja viisi muuta valtuutettua tekivät valtuustoaloitteen Hiekanpään elämänkaarikampuksen suunnitelmien uudelleenarvioimiseksi.
 • 19.3.2013 Koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi sivistysjohtajan selvityksen yläkoulujen yhdistämisen prosessista ja aikataulusta ja päätti, että lukuvuoden 2013-2014 alusta lukien yläkoulun pääpaikka on Hiekanpäässä osoitteessa Huvilakatu 31. Esityksen valmistelija sivistysjohtaja Kari Koistinen.
 • 9.4.2013  Koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi, että Hiekanpään elämänkaarihanke oli käynnistynyt 1.2.2013 ja hankepäällikkönä toimi oman toimensa ohessa Asko Hankilanoja ja projektisihteerinä Veera Virtanen. Tiedoksi merkittiin myös, että elämänkaarihanketta ohjasi ja valmisteli työryhmä, johon kuuluivat Asko Hankilanoja, Veera Virtanen, Seija Laitinen ja Kari Koistinen. Esityksen valmistelija projektisihteeri Veera Virtanen.
 • 9.4.2013 Koulutuslautakunta päätti, että uuden yhdistyvän yläkoulun nimi olisi 1.8.2013 alkaen Hiekanpään koulu. Esityksen valmistelija sivistysjohtaja Kari Koistinen.
 • 11.6.2013 Koulutuslautakunta käsitteli valtuutettu Paavo Korhosen ja viiden muun valtuutetun 5.3.2013 jättämän valtuustoaloitteen Hiekanpään elämänkaarikeskuksen suunnitelmien uudelleenarvioimisesta. Sivistysjohtajan päätösehdotus, jonka mukaan koulutuslautakunta ei näe syytä omalta osaltaan perua tai muuttaa kantaansa Hiekanpään alueen kehittämisestä tai tehtyjä kouluratkaisuja koskien tuli hyväksytyksi. Sanna Hirvosen vastaesitys oppilaiden siirtämisestä parakkeihin Meriluodon koulun remontin ajaksi raukesi kannattamattomana. Esityksen valmistelija sivistysjohtaja Kari Koistinen.
 • 18.6.2013 Valtuutettu Paavo Korhonen esitti perussuomalaisten ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien aloitteen Hiekanpään elämänkaarikeskuksen kustannusvertailun tekemiseksi rakennusvaiheittain.
 • 3.12.2013 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle osana investointisuunnitelmaa, että Hiekanpään yläkoululle varattaisiin 300.000 euroa vuoden 2014 talousarvioon, 3.000.000 euroa vuoden 2015 taloussuunnitelmaan ja 4.000.000 euroa vuoden 2016 taloussuunnitelmaan. Yläkoulun kokonaiskustannuksiksi arvioitiin investointisuunnitelmassa 7.500.000 euroa. Lisäksi 2016 taloussuunnitelman sarakkeessa arvioitiin mahdollisten avustusten kouluhankkeeseen olevan 3.000.000 euroa, jolloin kaupungin osuudeksi investoinnista jäisi 4.500.000 euroa. Esityksen valmistelijat hallintojohtaja Ulla Nykänen ja kaupunginjohtaja Tapio Turunen.
 • 10.12.2013 Kaupunginvaltuusto päätti osana talousarvion investointisuunnitelmaa varata Hiekanpään yläkoululle 300.000 euroa vuoden 2014 talousarvioon, 3.000.000 euroa vuoden 2015 taloussuunnitelmaan ja 4.000.000 euroa vuoden 2016 taloussuunnitelmaan. Yläkouluinvestoinnin kokonaiskustannuksiksi arvioitiin investointisuunnitelmassa 7.500.000 euroa. Myös mahdollinen 3.000.000 euron avustus oli mukana 2016 taloussuunnitelman sarakkeessa.

2014

 • 30.1.2014 Koulutuslautakunta päätti hyväksyä Hiekanpään elämänkaarihankkeen jatkolle laaditun talousarvion, jossa kuntarahaosuus on 11.919,60 euroa. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on 27.812,4 euroa ja hankkeen jatkon kokonaiskustannusarvio 39.732 euroa. Esityksen valmistelija sivistysjohtaja Kari Koistinen.
 • 15.4.2014 Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuutettu Paavo Korhosen ja viiden muun valtuutetun 5.3.2013 tekemän valtuustoaloitteen Hiekanpään elämänkaarikeskuksen suunnitelmien uudelleenarvioimisesta loppuunkäsitellyksi. Koulutuslautakunta oli linjannut kokouksessaan 11.6.2013, että se ei nähnyt syytä omalta osaltaan perua tai muuttaa kantaansa Hiekanpään alueen kehittämisestä tai tehtyjä kouluratkaisuja koskien. Sivistysjohtajan esityksen mukainen päätös syntyi koulutuslautakunnassa, kun Sanna Hirvosen vastaesitys oppilaiden siirtämisestä parakkeihin Meriluodon koulun remontin ajaksi raukesi kannattamattomana.
 • 15.4.2014 Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuutettu Paavo Korhosen 18.6.2013 esittämään perussuomalaisten ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien valtuustoaloitteeseen Hiekanpään elämänkaarikeskuksen kustannusvertailun tekemiseksi rakennusvaiheittain kiinteistöpäällikkö Reijo Raitiolta 26.2.2014 saadun lausunnon, jossa todettiin yläkouluun liittyen, että yläkoulun siirtymisestä Hiekanpäähän on kaupunginvaltuusto tehnyt päätöksen jo kaksi vuotta aiemmin. Uudesta yläkoulusta, jonka suunnittelua lausunnon muknaan juuri aloiteltiin, oli tarkoitus tehdä noin 300 oppilaan yläkoulu, joka on reilut 3000 brm2. Tämän kustannukseksi kiinteistöpäällikkö arvioi tuolloin 7,5 M€ ja totesi sen sisältyvän kaupunginvaltuuston hyväksymään investointiohjelmaan vuosille 2014 – 2016. Lausunnossa todettiin, että yläkoulun oli tarkoitus valmistua koulukäyttöön elokuussa 2016. Lisäksi Hiekanpään alueelle oltiin lausunnon mukaan laatimassa teknisen toimen vetämänä uutta asemakaavaa, jolla luodaan alueelle uutta rakennusoikeutta, joka mahdollistaa tulevaisuudessa uutta rakentamista ja kehittämistä alueelle eri muodoissaan.  Lisäksi Raitio totesi, että Meriluodon kouluun liittyvistä kustannuksista oli tehty kouluverkkoselvityksen aikana monia kustannuslaskelmia, jotka osoittivat kiistattomasti sen, että uuden koulun rakentaminen tulee kaupungille huomattavasti edullisemmaksi ratkaisuksi kuin vanhan korjaaminen. Lisäksi kiinteistöpäällikkö totesi, että mikäli Pieksämäen kaupungin toimesta investoidaan Hiekanpään alueelle tulevaisuudessa muita rakennushankkeita, kuin mistä nyt on tehty päätökset, niin se
  edellyttää niistä kaikista omat investointilaskelmat ja investointipäätökset, jotka kaupunginvaltuuston on hyväksyttävä.
 • 27.8.2014 Koulutuslautakunta päätti varata koulutoimen talousarvioon vuodelle 2015 yhteensä 22.196 euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 21.302 euroa omarahoitusosuutta HUOLTAMO-jatkohanketta varten. Kyseessä olisi jatkohanke 1.10.2012-30.9.2014 toteutetulle Hiekanpään elämänkaarihankkeelle.  Esittelytekstin mukaan HUOLTAMO-hankkeen tavoitteena olisi mm. osaamisen ja alueellisen koulutusjärjestelmän kehittäminen Hiekanpäässä, tiivistää Hiekanpään elämänkaarikylän alueella perusopetuksen, ammatillisen ja ammattikorkeakouluopetuksen, yrittäjien sekä eri toimintojen ja toimijoiden yhteistyötä sekä luoda elämänkaariajattelua vastaavat palvelut Hiekanpäähän edistämään opiskelijoiden tutkintojen läpäisyastetta ja vahvistamaan nuorten työllisyysmahdollisuuksia ja työllisyysasetta maakunnassa. Lisäksi tavoitteena olisi myös vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja nostaa tavoiteajassa koulutuksen läpäisseiden nuorten osuutta. Hankkeen kokonaiskustannukset olisivat 300.192 euroa, josta kaupungin osuus olisi 45.029 euroa, ESR:n osuus 210.137 euroa ja kumppanien laskennallinen 15% osuus 45.029 euroa. Esityksen valmistelijat lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen ja sivistysjohtaja Kari Koistinen. (Huom! Hanke ei toteutunut tässä muodossaan)
 • 27.8.2014 Koulutuslautakunta päätti hyväksyä Hiekanpään uuden oppimisympäristön kehittämishankkeen hakemuksen, jossa haetaan opetushallitukselta valtionavustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Hankkeen tavoitteena olisi järjestää Hiekanpään yläkoulun lisäosan suunnittelu- ja rakentamisprosessi niin, että fyysinen ja sisällöllinen kehittäminen tukisivat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Hankkeella pilotoitaisiin ja mallinnettaisiin uudenlainen, osallistava ja dialoginen tapa järjestää koulusuunnitteluprosessi niin, että pedagogiikka ja odotus jatkuvasta kasvusta ja oppimisesta kulkisi rinta rinnan arkkitehtisuunnittelun kanssa. Esittelytekstissä mainittiin myös, että ”prosessi on käynnistynyt Pieksämäen kaupungin järjestämällä suunnittelukilpailulla. Kilpailu toteutetaan vaiheittain niin, että uuden oppimisympäristön suunnittelijaksi saadaan arkkitehti, joka on ymmärtänyt elämänkaarikylän kehittämisen ideologian ja teoreettisen viitekehyksen” ja lisäksi kerrottiin, että ”Pieksämäelle rakentuu yläkoulun lisäosa, jonka suunnitteluun henkilöstö ja oppilaat ovat aktiivisesti ja aidosti osallistuneet ja jonka toimintakulttuurin he tuntevat omakseen”. Hanke edellyttäisi, että omarahoitteisesti kustannettaisiin osa projektihenkilöstön (kaupungin opetushenkilöstöä) kuluista. Laskennallinen kaupungin omarahoitusosuus hankkeeseen on 117.984,10 euroa ja hankkeen kustannukset vuosille 2014-2017 olisivat yhteensä 589.920 euroa, josta opetushallitukselta haettaisiin 471.936 euron osuutta. Esityksen valmistelija sivistysjohtaja Kari Koistinen. (Huom! Hanke ei toteutunut tässä muodossaan)
 • 23.9.2014 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Oy:n tarjouksen Hiekanpään jatkovaiheen suunnittelun perusteista. Hyväksytyssä tarjouksessa tarjottiin yläkoulun lisäosan suunnittelua sisältäen kaiken arkkitehtisuunnittelun hintaan 75 euroa/brm2 (alv. 0%), Esedun ja lukion luonnossuunnittelua hintaan 25 euroa/brm2 (alv 0%), Esedun ja lukion jatkosuunnittelua sisältäen kaiken luonnossuunnittelun jälkeisen arkkitehtisuunnittelun hintaan 50 euroa/brm2 (alv 0%). Lisäksi tarjouksessa eritellään yksikköhinnat tuntitöille. Päätöksen esittelytekstissä selostetaan, että Hiekanpään alueen suunnittelija valittiin nelivaiheisen suunnittelukilpailuna järjestetyn hankintamenettelyn kautta. Liiteaineistosta käy ilmi, että hankintamenettelyyn liittyvä osallistumishakemuspyyntö on julkaistu 8.5.2014 ja hankinnan kohteena on ”Hiekanpään elämänkaarikylän uusi oppimisympäristö” ja asiakirjassa mainitaan ettei hankinta ylitä hankintalain 15§ kynnysarvoa (suunnittelukilpailujen kansallinen kynnysarvo 30.000 euroa ja EU-kynnysarvo 209.000 euroa). Esittelytekstin mukaan ideakilpailuun liittyen on järjestetty workshop 22.5.2014 Hiekanpään kampuksella ja osallistumishakemukset/tarjoukset tuli jättää viimeistään 2.6.2014 mennessä. Asiakirjassa jatkosta todettiin, että Pieksämäen kaupunki valitsee 5-6 arkkitehtitoimistoa, joiden kanssa prosessia lähdetään viemään eteenpäin.  Kilpailuun osallistui 16 suunnittelutoimistoa ja ideasuunnittelukilpailu ratkesi 16.9.2014. Poiketen hankinta-asiakirjasta esittelytekstissä kerrottiin, että Hiekanpään Elämänkaarikylän voittajatoimiston oli valinnut 16.9.2014 Hiekanpään toimijoista ja asiantuntijoista koostunut arviointiraati. Raadin kokoonpanoa tai sen nimittänyttä tahoa ei eritellä. Esityksen valmistelijat projektisihteeri Veera Virtanen,sivistysjohtaja Kari Koistinen ja kiinteistöpäällikkö Reijo Raitio.
 • 30.9.2014 Valtuutettu Paavo Korhonen esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän nimissä aloitteen Hiekanpään koulutuskeskittymän uudelleenarvioinnista ja Meriluodon koulun saneerauksen käynnistämisestä.
 • 8.10.2014 Koulutuslautakunta sai tiedokseen, että rahoittajan puolelta on esitetty korjauksia 27.8.2014 päätettyyn HUOLTAMO-jatkohankkeeseen. Rahoittajan edustajat ehdottivat hankkeen yhdistämistä Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n hakemaan OppiPaja-hankkeeseen ja esittivät omarahoitusosuudeksi vähintään 20% hankkeen kokonaiskustannuksista. Uuden hankkeen päätoteuttaja/-hakija olisi Pieksämäen kaupunki. Koulutuslautakunta päätti varata koulutoimen talousarvioon vuodelle 2015 yhteensä 28.735 euroa ja vuodelle 2016 yhteensä 28.736 euroa omarahoitusosuutta HUOLTAMO-jatkohanketta varten. Lisäksi kaupungin omarahoitusosuuteen tulee 9.727 euroa, jotka kaupunginhallitus on aiemmin myöntänyt Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n OppiPaja-hankkeeseen. Pieksämäen kaupungin osuus HUOLTAMO-jatkohankkeesta on 57.471 euroa koulutoimelta ja 9.727 euroa kaupunginhallitukselta, yhteensä siis Pieksämäen kaupungilta 67.198 euroa. ESR:n osuus on yhteensä 350.872 euroa, Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n osuus 2.000 euroa ja Esedun osuus 18.518 euroa ja muiden kumppaneiden laskennallinen osuus 25.340 euroa. Esityksen valmistelijat lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen ja sivistysjohtaja Kari Koistinen.
 • 4.11.2014 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle osana investointisuunnitelmaa, että Hiekanpään yläkoululle varattaisiin 300.000 euroa vuoden 2015 talousarvioon, 3.000.000 euroa vuoden 2016 taloussuunnitelmaan ja 4.200.000 euroa vuoden 2017 taloussuunnitelmaan. Esityksen valmistelijat hallintojohtaja Ulla Nykänen ja kaupunginjohtaja Tapio Turunen.
 • 11.11.2014 Kaupunginvaltuusto päätti investointisuunnitelmasta, jonka mukaan Hiekanpään yläkoululle varattiin 300.000 euroa vuoden 2015 talousarvioon, 3.000.000 euroa vuoden 2016 taloussuunnitelmaan ja 4.200.000 euroa vuoden 2017 taloussuunnitelmaan. Yhteenlaskettuna Hiekanpään yläkouluinvestointiin varattiin yhteensä 7.500.000 euroa vuosille 2015-2017.

2015

 • 25.3.2015 Koulutuslautakunnan hankeyhteenvedossa kerrottiin, että opetushallitus on myöntänyt 26.9.2014 oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen 80.000 euroa käytettäväksi
  30.6.2017 mennessä. Hankkeen nimi on PiETU / Pieksämäki’s
  educational turn-up. Tavoitteena on toteuttaa Hiekanpään yläkoulun
  suunnittelu- ja rakentamisprosessi niin, että fyysinen oppimisympäristökokonaisuus tukee uuden opetussuunnitelman
  mukaisia tavoitteita. Loppukäyttäjä nostetaan suunnitteluprosessissa
  keskiöön niin, että opettajien ja oppilaiden osallisuudesta huolehditaan koko prosessin ajan. Hankkeen rahoituksella opettajat tekevät opintokäyntejä uuden oppimisympäristön kohteisiin, heille järjestetään koulutusta Itä-Suomen yliopiston kanssa mobiililaitteiden opetuskäytöstä. Syyslukukaudella 2015 on tarkoitus ottaa käyttöön muutaman opetusryhmän kanssa oppilaille henkilökohtaiset päätelaitteet. Hankkeen tavoitteena on myös suunnitella kokeellinen oppimisympäristö ja kerätä tämän kautta kokemuksia kalusteiden, av-välineiden ja ympäristön vaikutuksesta opetuksen järjestämiseen.
 • 14.4.2015 Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi sivistysjohtaja Kari Koistisen vastauksen valtuutettu Paavo Korhosen perussuomalaisten nimissä 30.9.2014 jättämään valtuustoaloitteeseen Hiekanpään koulutuskeskittymän uudelleenarvioinnista ja Meriluodon koulun saneerauksen käynnistämisestä. Vastauksessa selvitetään elämänkaarikampushankkeen perusteluja ja liitteessä on selvitys päätöksenteon vaiheista ja taustoista.
 • 28.9.2015 Valtuutettu Paavo Korhonen esitti uuden valtuustoaloitteen Hiekanpään koulukampuksen investointien uudelleenarvioimiseksi.
 • 2.12.2015 Koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Hiekanpään alueen oppimisympäristön suunnittelu ja rakentaminen uudisrakentamisen osalta linjattaisiin seuraavasti: 1) Kaupunki rakennuttaa Hiekanpäähän enintään 10.900brm2 uutta opetuskäyttöön tarvittavaa tilaa. 2) Enimmäismäärä sisältää uutta tilaa kaupungin omalle yläkoululle, Etelä-Savon Koulutus Oy:n ammattiopistolle ja lukiolle. 3) Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yläkoulun tarvitsemat tilat enintään 6.500brm2 niin, että uudet tilat ovat käytettävissä vuonna 2017. 4) Toisessa vaiheessa rakennetaan uudet tilat Esedulle ja lukiolle enintään 4.400brm2 niin, että ne ovat käytettävissä vuonna 2019. 5) Tilojen rakennuskustannukset eivät saa ylittää 2.100 euroa/brm2 (vuosi 2015) ottaen huomioon vuosittaisen rakennusindeksin muutoksen.
 • 8.12.2015 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle 100.000 ylityksen hyväksymistä koskien Hiekanpään koulun suunnitteluun talousarviossa myönnettyä 300.000 euron suunnittelumäärärahaa, mutta pyytää Hiekanpään koulun suunnittelumäärärahan 100.000 euron ylityksestä yksityiskohtaisen lisäselvityksen sivistysjohtaja Kari Koistiselta ja kiinteistöpäällikkö Reijo Raitiolta. Esityksen valmistelija hallintojohtaja Ulla Nykänen.
 • 8.12.2015 Kaupunginhallitus hyväksyi koulutuslautakunnan 2.12.2015 tekemän esityksen Hiekanpään alueen oppimisympäristön suunnittelun ja rakentamisen linjauksista ja päätti esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi lisäten päätökseen toteamuksen, että esitetyt rakennuskustannukset eivät pidä sisällään irtaimiston hankintaa.
 • 8.12.2015 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Etelä-Savon ammattiopiston tarvitsemien uusien toimitilojen rakennuttamisen ja vuokraamisen Etelä-Savon Koulutus Oy:lle ja valtuusto valtuuttaa ao. virkamiehet laatimaan ja allekirjoittamaan tähän päätökseen perustuvan Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja kaupungin välisen aiesopimuksen.
 • 15.12.2015 Kaupunginvaltuusto sai tiedokseen kiinteistöpäällikkö Reijo Raitiolta kaupunginhallituksen 8.12.2015 kokouksessa vaatiman yksityiskohtaisen selvityksen Hiekanpään koulun suunnittelumäärärahan 100.000 euron ylityksestä. Se kuului: ”Yläkoulun suunnittelun lisäksi kohteessa on jouduttu tarkastelemaan tilakysymyksiä ja suunnitteluratkaisuja laajemmin ja tästä on aiheutunut lisäkustannuksia. Yläkoulun toteuttamisen jälkeen alueella tarvitaan asemakaavamuutos, joka mahdollistaa lisärakentamisen. Tähän liittyen on tarvittu suunnittelunäkemystä jo tarkemmalla tasolla jossakin määrin ja tätä ovat edellyttäneet kaavoitusviranomainen ja myös kaavan laatija, jotta kaavoitustyötä voidaan viedä tällä herkällä alueella asianmukaisesti eteenpäin.” Kaupunginvaltuusto hyväksyi 300.000 euron suunnittelumäärärahan ylittymisen 100.000 eurolla.
 • 15.12.2015 Kaupunginvaltuusto päätti koulutuslautakunnan 2.12.2015 ja kaupunginhallituksen 8.12.2015 esityksistä poiketen Hiekanpään alueen oppimisympäristön suunnittelun ja rakentamisesta seuraavaa: 1) Kaupunki rakennuttaa Hiekanpään alueelle uutta opetustilaa ensivaiheessa yläkoulun tarpeisiin. 2) yläkoulun valmistumisen tavoiteaikatauluksi asetetaan heinäkuu 2017. 3) Yläkoulun rakentamista ja rahoitusta koskeva esitys tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi mahdollisimman pikaisesti. Kustannusarvion tulee sisältää rakennuskustannusten lisäksi arvio kalustamisen kustannuksista. 4) Toisessa vaiheessa rakennetaan uutta tilaa ammatillisen koulutuksen tarpeisiin Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa tehtävän toimitilojen vuokrausta koskevan esisopimuksen mukaisesti. 5) Toimitilojen rakennuskustannusten ylärajaksi asetetaan 2100 euroa/m2 ottaen huomioon rakennuskustannusindeksin muutos vuoden 2015 hintatasoon verrattuna.
 • 15.12.2015 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Savon ammattiopiston tarvitsemien uusien toimitilojen rakennuttamisen ja vuokraamisen Etelä-Savon Koulutus Oy:lle ja valtuutti ao. virkamiehet laatimaan ja allekirjoittamaan aiesopimuksen Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja kaupungin välille.
 • 15.12.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuodelle 2017. Talousarvion mukaan suunnitelmakaudella 2016-2017 suurimmat investoinnit ovat Hiekanpään yläaste sekä Esedun käyttöön tulevien tilojen rakentaminen. Yläkouluinvestoinnin kustannusarvioksi vahvistettiin 13,7 miljoonaa euroa ja Esedun käyttöön tulevien tilojen kustannusarvioksi 9,2 miljoonaa euroa. Valtuuston päätöksellä erillinen maininta lukiosta poistettiin. Vuoden 2016 talousarvioon sekä yläkoululle että Esedun tiloille varattiin 300.000 euron suunnittelumääräraha. Muilta osin investointi- ja rahoituspäätökset tuotaisiin valtuuston hyväksyttäväksi erikseen.

2016

 • 23.2.2016 Kaupunginhallitus päätti valita Hiekanpään yläkoulun päätoteuttajaksi Rakennusliike U. Lipsasen urakkahintaan 12.250.000 euroa (alv 0%) ja hyväksyä rakennushankkeen luonnospiirustukset ja siinä esitetyt laajuudet sekä kustannusarvion 13.700.000 euroa (alv 0%). Lisäksi päätettiin, että edellämainittujen päätösten toimeepano edellyttää, että kaupunginvaltuusto tekee tämän investoinnin osalta myönteisen rahoituspäätöksen (päätoteuttajaa ei siis ole valittu eikä luonnospiirustuksia tai kustannusarviota hyväksytty ennenkuin kaupunginvaltuusto on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen). Esittelytekstissä ja liiteaineistossa selvitettiin Hiekanpään yläkouluhankkeen ja urakkakilpailutuksen vaiheita kaupunginhallitukselle. Hankkeen suunnittelun kerrottiin käynnistyneen loppusyksyllä 2014, kun kaupunginhallitus valitsi yläkoulun pääsuunnittelijaksi ja samalla koko Hiekanpään elämänkaarikylän pääsuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Lunden Architecture Oy:n Helsingistä (ks. 23.9.2014). Arkkitehtisuunnittelijan haun kerrottiin olleen pitkä monivaiheinen hakuprosessi, joka käynnistyi keväällä 2014. Prosessin kerrottiin herättäneen arkkitehtien keskuudessa hyvin paljon mielenkiintoa ja saaneen kaikessa uutuudessaan kiitosta avoimesta ja reilusta hakumenettelystä. Yläkoulun suunnittelun edetessä tiettyyn valmiusvaiheeseen oli viranhaltijoiden toimesta käynnistetty myös hankkeen pääurakoitsijan hakuprosessi samankaltaisella menetelmällä, millä hankkeen pääsuunnittelija valittiin vuotta aiemmin. Hankinta-asiakirjassa urakan hintahaarukaksi ennakoitiin 8.000.000 -10.000.000 euroa. Elokuussa 2015 oli määräaikaan tarjouksen jättäneiden joukosta valittu kolme rakennusurakoitsijaa, joiden kanssa ryhdyttiin viemään hankkeen kilpailutusta eteenpäin neuvottelumenettelyllä. Nämä valitut urakoitsijat olivat Rakennusliike NCC Oy Kuopiosta, Elementit-E Oy Kouvolasta ja Rakennusliike U. Lipsanen Oy Pieksämäeltä. Joulukuussa 2015 toimitettiin urakoitsijoille lopullinen urakkatarjouspyyntö, johon urakoitsijoiden piti antaa tarjous 27.1.2016 mennessä. Rakennusliike NCC Oy ilmoitti vähän ennen määräajan umpeutumista, ettei pysty antamaan ko. kohteen urakkatarjousta. Urakkaneuvotteluissa 4.2.2016 myös Elementit-E Oy veti urakkatarjouksensa pois. Esityksen valmistelijoina kiinteistöpäällikkö Reijo Raitio, sivistysjohtaja Kari Koistinen ja tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainio.
 • 1.3.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksessa olivat asiantuntijoina kuultavana arkkitehdit Eero Lundén ja Arja Renell sekä rehtori Henri Itkonen. Alpo Salo esitti asian jättämistä pöydälle, jota Risto Ockenström ja Risto Mykkänen kannattivat. Alpo Salo totesi pöydällepanoehdotuksen
  olevan kahdeksan valtuustoryhmän puheenjohtajan yhteinen esitys. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle äänin 28-14 ja pyytää kaupunginhallitukselta selvityksiä ja toimenpiteitä yläkoulun henkilökunnan kannanoton johdosta. Samalla pyydettiin kaupunginhallitusta selvittämään mitä tarkoitti sivistysjohtajan valtuustoryhmien puheenjohtajille lähettämä viesti, jonka mukaan yläkoulun suunnittelu ei etene kaupunginhallituksen päätöksen 23.2.2016 pohjana olleiden luonnospiirustusten pohjalta. Lisäselvityksiä pyydettiin myös siitä, mahdollistaako alueen kaava 6500brm2 rakennuksen rakentamisen yläkoululle varatulle tontille.
 • 15.3.2016 Kaupunginhallitus sai selvityksiä Hiekanpään yläkouluun ja elämänkaarikylään liittyen. Hallitukselle kerrottin, että ”kaupunki on käynnistänyt vuonna 2014 innovatiivisen hankkeen, jossa ensimmäisessä vaiheessa uuden yläkoulun osalta käyttäjät, suunnittelijat sekä rakentajat muodostavat alusta alkaen yhteisöllisen ja osallistavan prosessin. Lopputuloksena on suomalainen uusi osaamisvientituote.” Kaupunginhallitukselle kerrottiin nyt opetushallituksen rahoittaneen Pietu-hanketta (ks. 28.7.2014), jossa uutta yläkoulua on suunniteltu innovatiivisesti. Lisäksi yläkoulun suunnittelussa kerrotaan olevan mukana opetushallituksen lisäksi myös Sitran ja Aalto-yliopiston.
  Saaduista lisäselvityksistä huolimatta kaupunginhallituksen jäsen Risto Ockenström teki kokouksessa poikkeavan päätösesityksen, jossa velvoitettaisiin asianomaiset viranhaltijat käynnistämään välittömästi uuden vaihtoehtoisen suunnittelu- ja urakkakilpailutuksen, jonka tulokset tuotaisiin kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi mahdollisimman pikaisesti. Myös Lundén Architecture Oy:n suunnitelmat ja Rakennusliike U. Lipsasen urakkatarjous otettaisiin kaupungin puolesta huomioon. Muutosesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 6-5 kaupunginhallituksen päätökseksi.
 • 29.3.2016 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle 850.000 euron suunnittelumäärärahan myöntämistä yläkoulun uuteen suunnittelu- ja urakkakilpailutukseen. Vaihtoehtoisena esityksena kaupunginhallituksen jäsen Jaana Leskinen esitti edellisen 15.3.2016 tehdyn päätöksen kumoamista ja etenemisen esittämistä kaupunginvaltuustolle aiemman Lundén Architecture Oy:n suunnitelman mukaisesti. Tämä esitys hylättiin äänin 6-5.
  Samassa kokouksessa käsiteltiin Keski-Savon ympäristölautakunnan päätöstä, jonka mukaan Hiekanpään yläkoulun Keskuskadun yksikkö (ent. Meriluodon koulu) oli asettu käyttökieltoon 31.3.2016 alkaen sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupunginhallitus merkitsi asian tietoonsa ja päätti, että sille tuodaan hyväksyttäväksi vaihtoehtoisia ehdotuksia 1.8.2016 alkaen käyttöön otettaviksi Meriluodon tiloja korvaaviksi väistötiloiksi.
 • 7.4.2016 Tarkastuslautakunta toimitti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kirjelmän, jossa se esitti huolensa yläkoulun rakennushankkeen kustannusten kasvamisesta ja viivästymisestä mikäli käynnissä oleva prosessi keskeytetään. Lautakunta esitti harkittavaksi, että yläkoulun suunnittelua jatkettaisiin Lundén Architecture Oy:n toimesta ja suunnittelussa tuotaisiin esille myös perinteisempiä koulurakennusratkaisuja. Lisäksi tarkastuslautakunta esitti, että hankkeelle nimettäisiin rakennustoimikunta ja rakennustoimikunnalle
  määriteltäisiin toimivaltuus siten, että hankkeen ohjaukseen
  ja kustannusten seurantaan on riittävät valtuudet.
 • 19.4.2016 Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että Hiekanpään koulusuunnittelusta teetetään erityistilintarkastus vuosilta 2014-2016, jossa selvitetään
  viranhaltijoiden ja luottamuselinten päätökset, päätösten noudattaminen ja täytäntöönpano, tehdyt sopimukset ja niiden noudattaminen, suunnittelusta aiheutuneet kustannukset ja laskutuksen valvonta. Lisäksi selvitetään Hiekanpää-hankkeiden toteutus sekä hankkeisiin liittyvä
  viranhaltijoiden toiminta ja rahankäyttö vuosilta 2013-2016 sekä Hiekanpään kampussuunnitteluun liittyvät eri toimijoille
  maksetut menot ja Lundén Architecture -yhtiön muu laskutus Pieksämäen kaupungilta vuosilta 2014-2016. Tarkastuksessa selvitetään myös yläkoulun arkkitehtisuunnitteluun ja rakennusurakoihin
  liittyvä kilpailuttaminen ja niihin liittyvä päätöksenteko.
  Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että erityistilintarkastusta varten myönnetään 25.000 euron määräraha. Kaupunginjohtaja Tapio Turunen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Huupponen sekä neljä jäsentä jättivät päätökseen eriävän mielipiteen sillä perusteella, että kaupunginhallitus ei voi tehdä päätöstä erityistilintarkastuksesta asiassa, joka koskee kaupunginhallitusta itseään.
 • 26.4.2016 Kaupunginvaltuusto päätti keskustelujen ja äänestyksen jälkeen hyväksyä äänin 24-19 kaupunginhallituksen 29.3.2016 tekemän päätösesityksen, jonka mukaan yläkoulun uuteen suunnittelu- ja urakkakilpailutukseen myönnetään 850.000 euron määräraha. Äänestyksessä hävinnyt vastaehdotus oli Jaana Leskisen tekemä esitys, että valtuusto päättäisi jatkaa yläkoulun toteuttamista olemassa olevien suunnitelmien ja hyväksytyn urakkatarjouksen pohjalta siten, että suunnitelmien pohjaksi ei oteta ns. iglumallia. Lisäksi Jaana Leskinen esitti, että henkilöstön edustajia kuullaan jatkovalmistelussa ja yläkouluhankkeelle valitaan rakennustoimikunta kaupunginhallituksen keskuudesta, mutta tätäkään lisäystä päätökseen ei tehty.
  Samassa kokouksessa kaupunginvaltuusto päätti myös erityistilintarkastuksen teettämisestä kaupunginhallituksen 19.4. tekemän esityksen mukaisesti, asiasta päätettiin äänin 24-10, yhteensä kymmenen valtuutetun (kaupunginhallituksen jäsenet) ollessa esteellisinä poissa asian käsittelystä.
 • 10.5.2016 Kaupunginhallitus totesi, että 26.4.2016 kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet asianmukaisessa järjestyksessä eivätkä ole lainvastaisia, sekä päätti panna ne täytäntöön. Anja Manninen jätti asiaan eriävän mielipiteen, jonka mukaan §39 ja §42 ovat virheellisiä eikä niitä tulisi panna täytäntöön.
  Lisäksi samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti antaa erityistilintarkastuksen toimittamista koskevan tarjouskilpailun toteuttamisen tarkastuslautakunnan tehtäväksi.
  Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti myös Hiekanpään yläkoulun väistötilaratkaisuista seuraavasti: 1) lukion toiminta siirtyy Hiekanpään yläkoulun tiloihin Huvilakadulle. 2) yläkoulun toiminta siirtyy lukion tiloihin Keskuskadulle. 3) osa yläkoulun toiminnoista on Keskuskatu 45 C-osassa. 4) väistötilojen kestoaika on uuden yläkoulun valmistumiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2019 saakka.
  Lisäksi kaupunginhallitukselle esitettiin, että Hiekanpään yläkoulun suunnittelun ja siihen liittyvän urakkakilpailutuksen käynnistämiseksi
  kaupunginhallitus nimeäisi keskuudestaan viisijäsenisen rakennustoimikunnan ja siirtäisi ratkaisuvaltaansa rakennustoimikunnalle seuraavien asioiden osalta: yläkoulun luonnospiirustusten hyväksyminen, rakennuspiirustusten hyväksyminen sekä suunnittelijoiden valinta. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin jättää asian pöydälle, eikä tehnyt päätöstä rakennustoimikunnan asettamisesta, koska kaupunginvaltuuston yläkoulun uudelleensuunnittelua koskevasta päätöksestä on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja siinä on vaadittu täytäntöönpanokieltoa. Kaupunginhallitus voi käynnistää uuden yläkoulun suunnittelun jos Itä-Suomen hallinto-oikeus antaa viimeistään 21.6.2016 välipäätöksen asiassa ja sallii valtuuston päätöksen täytäntöönpanon.
 • 21.6.2016 Kaupunginhallitus päätti jättää yhä rakennustoimikunnan asettamisen pöydälle, koska Itä-Suomen hallinto-oikeudelta ei ollut vielä tullut välipäätöksiä kaupunginvaltuuston kokouksen 26.4.2016 päätöksistä tehtyihin valituksiin ja täytäntöönpanokieltoihin.
 • 22.6.2016 Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi välipäätöksellään vaatimuksen kaupunginvaltuuston 26.4.2016 kokouksen §39 päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Kuntalaiset Arto Sepponen ja Paavo Karvinen olivat valittaneet kaupunginvaltuuston päätöksestä (26.4.2016 § 39) Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatineet sen täytäntöönpanon kieltämistä.  Itä-Suomen hallinto-oikeus ilmoitti antavansa  päätöksen valituksen osalta myöhemmin.
 • 30.6.2016 Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksen, jotka annettiin 22.6.2016. Kaupunginhallitus päätti valita Hiekanpään yläkoulun rakentamisen toteuttajaksi
  viisijäsenisen rakennustoimikunnan ja sen jäseniksi seuraavat henkilöt: Risto Ockenström, Alpo Salo, Piia Tenhunen, Tapio Klen ja Heikki Skyttä. Rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Ockenström ja varapuheenjohtajaksi Alpo Salo. Kaupunginhallitus siirsi ratkaisuvaltaansa rakennustoimikunnalle seuraavien asioiden osalta: yläkoulun luonnospiirustusten hyväksyminen, rakennuspiirustusten hyväksyminen sekä suunnittelijoiden valinta.
 • 16.8.2016 Kaupunginhallitus päätti keskeyttää Hiekanpään yläkoulun rakennusurakan hankintamenettelyn. Perusteluissa todetaan, että Pieksämäen kaupungilla on ollut hankinnan keskeyttämiseen todelliset ja perustellut syyt. Osallistumispyynnössä, tarjouspyynnössä sekä käydyissä neuvotteluissa on tarjoajille painotettu sitä, että hankinnan toteutuminen on ehdollinen. Hankintamenettelyssä on lopulta vastaanotettu vain yksi tarjous. Tämä pelkästään riittää vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankinnan keskeyttämisperusteeksi. Se, että hankinnassa on vastaanotettu vain yksi tarjous ja toinen tarjoaja vetäytyi tarjouksestaan hankintaan liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta, puolestaan osoittaa tarjouspyynnön virheellisyyttä hankinnan kohteen laajuuden määrittelyn osalta. Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n ja vetäytyneen tarjoajan tarjousten välinen hinnanero (hinnanero yli kuusi miljoonaa euroa) osoittaa, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä hankinnan kohteen kuvauksen osalta: tarjoajat eivät ole tarjousta jättäessään pystyneet arvioimaan, mitä tarjoushintaan tulee laskea. Tarjouspyyntö on ollut virheellinen hankinnan kohteen kuvauksen riittävyyden osalta.
  Hankintayksikön tarve ja olosuhteet ovat muuttuneet urakkakilpailutuksen hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen. Hankintayksikkö on muun ohella velvoitettu käynnistämään uusi suunnittelu urakkakilpailun perustana olleeseen suunnitteluun liittyneiden epävarmuustekijöiden vuoksi. Nyt käsillä oleva urakkakilpailutus on siis käyty suunnitelmien perusteella, joita ei ole sittemmin päätöksenteossa katsottu hyväksyttäviksi. Hankintayksikkö on velvoitettu käynnistämään uusi suunnittelu- ja uusi urakkakilpailutus.

HUOM! Kirjoitusta on päivitetty elokuun 2016 tilanteeseen asti. Sen jälkeiset vaiheet ja päätökset ovat vielä täydentämättä mukaan.

Kuten yllä esitetystä voidaan todeta, on Hiekanpään  yläkoulu ollut pitkäkestoinen ja monivaiheinen prosessi – eikä sen lopputulosta vieläkään tiedetä. Toivottavasti yllä esitetty yhteenveto tarjoaa lisäeväitä tiedonnälkäisille ja omalta osaltaan vähentää turhien huhujen ja spekulaatioiden levittämistä.

Vastaa